2018 


12 december Westerkwartier 
14 november Westerkwartier 
14 november Westerkwartier
13 september Friesch Dagblad Roeden steken
12 mei De Streekkrant Nationale Molendag
12 juni De Streekkrant Groninger Molendag